algemene verkoop voorwaarden

algemene verkoop voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – MEUWISSEN GERRITSEN B.V.
(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nr. 30130438)

I Algemeen

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte gedaan door Meuwissen Gerritsen B.V. verder te noemen MG, en alle overeenkomsten die MG sluit met een wederpartij.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Voorwaarden van de wederpartij verbinden MG niet, behalve indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk door MG zijn aanvaard.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden MG slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door MG zijn bevestigd.
 5. Indien MG niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MG in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

II Totstandkoming overeenkomst

 1. Iedere offerte van MG, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een overeenkomst tussen MG en de wederpartij komt pas tot stand wanneer MG een order van de wederpartij nadrukkelijk via een schriftelijke bevestiging heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

III Prijs

 1. MG is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
 2. Door MG genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle prijzen gebaseerd op franco bedrijfsterrein wederpartij, indien de plaats van aflevering is gelegen in Nederland.
 4. Het is MG toegestaan de bij aflevering geldende prijs volgens op de dat moment geldende prijslijst in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15 procent bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de wederpartij dit binnen veertien dagen na kennisneming van de verhoging schriftelijk aan MG meedeelt en tenzij MG zich alsdan nog bereid verklaart om de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren.
 5. Indien door MG een model, monster of voorbeeld is verstrekt dient dit slechts ter indicatie.
 6. Kosten verbonden aan door MG, op verzoek van de wederpartij, aan de wederpartij verstrekte modellen, monsters of voorbeelden, evenals de hieraan verbonden werkzaamheden, worden aan de wederpartij in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. MG is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de zaken, de verpakking, beschrijvingen, indien dit vereist is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of om de zaken te verbeteren.
 8. Indien de prijs van de verkochte zaken wordt bepaald per gewicht of volume, dan is het gewicht of volume op het moment van verzending bepalend voor de in rekening te brengen prijs. Een samengestelde aanbieding of offerte geeft de wederpartij niet het recht om nakoming van een deel van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te vorderen.

IV Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum door MG te zijn ontvangen, door middel van wettig Nederlands betaalmiddel ten kantore van MG dan wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening als vermeld op de factuur.
 2. Indien wederpartij niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is zij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en heeft MG het recht de wederpartij over het gehele verschuldigde bedrag de rente ex artikel 6:119A BW van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de overige (wettelijke) rechten van MG.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van rente en in de derde plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Is de wederpartij in verzuim of schiet zij op een andere wijze in het nakomen van één of meer van haar verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging en voldoening voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
  – over de eerste EUR 6.500,-: 15 procent
  – over het meerdere tot EUR 13.000,- : 10 procent
  – over het meerdere tot EUR 32.500,-: 8 procent
  – over het meerdere tot EUR 130.000,-: 5 procent
  – over het meerdere: 3 procent.
 5. Indien MG kan aantonen hogere buitengerechtelijke kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 6. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is MG bevoegd deze in gedeelten te factureren.
 7. De wederpartij is slechts bevoegd zich op verrekening te beroepen indien haar tegenvordering door MG wordt erkend, dan wel de gegrondheid van haar tegenvordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
 8. Indien MG op redelijke gronden twijfelt of de wederpartij in staat is haar betalings- en andere verplichtingen na te komen is MG gerechtigd afdoende zekerheidsstelling van de wederpartij te verlangen. De wederpartij is verplicht hieraan gehoor te geven.

V Aflevering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt aflevering franco bedrijfsterrein wederpartij, indien de plaats van aflevering gelegen is in Nederland. Het uitladen van de zaken is voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. Door MG opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Wederpartij zal in geval van overschrijding van de levertijd gerechtigd zijn schriftelijk te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn van vier weken zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel VIII, wederpartij gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. Wederpartij heeft dit recht niet indien zij van haar kant verzuimt.
 3. In geval van te late aflevering, of een ontbinding ten gevolge daarvan, zal de wederpartij geen schadevergoeding kunnen vorderen.
 4. Het is MG toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren, indien en voor zover deze zaken naar het oordeel van MG voor een levering in gedeelten vatbaar zijn. Worden de zaken in gedeelten worden afgeleverd, dan is de wederpartij verplicht deze te betalen als betrof het afzonderlijke overeenkomsten.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de wederpartij de zaken afhalen of doen afhalen, binnen één week nadat MG haar heeft medegedeeld dat de zaken gereed staan voor aflevering. Laat de wederpartij dit na, dan zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is in dat geval aan MG alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.
 6. Voor hetgeen in de branche gebruikelijk wordt geacht en de methoden van onderzoek zal mede als maatstaf dienen de tolerantiegrenzen en meetmethoden zoals vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken, welke voorwaarden op het eerste verzoek van de wederpartij aan haar verstrekt zullen worden. Voor alle in deze voorwaarden vermelde klassen geldt een tolerantie van 20%, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

VI Emballage

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van gebruikelijke en gangbare verpakking van de te leveren zaken in de prijs inbegrepen.
 2. De wederpartij mag de van MG afkomstige zaken slechts onder het (beeld)merk, de handelsnaam en specificaties waaronder de zaken hem zijn geleverd, verhandelen. De wederpartij is niet bevoegd de hoedanigheid van de door haar van MG afgenomen zaken, waaronder mede zij begrepen etikettering, opdrukken en instructies, te wijzigen.

VII Eigendomsvoorbehoud

 1. MG behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle krachtens enige overeenkomst aan de wederpartij geleverde en te leveren zaken totdat de koopprijs van al deze zaken en alle overige vorderingen uit welke hoofde van ook van MG op de wederpartij geheel zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is de wederpartij wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren. Bij verkoop op rekening is de wederpartij verplicht ten opzichte van haar afnemers een bij dit artikel aansluitend eigendomsvoorbehoud ten behoeve van MG te bedingen.
 3. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van MG te bewaren. Zij is tevens verplicht zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. De wederpartij zal deze polissen op eerste verzoek aan MG ter inzage geven. Eventuele aanspraken van de wederpartij uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van MG door de wederpartij aan MG worden verpand conform artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van MG jegens de wederpartij.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen verkrijgen of doen gelden – bijvoorbeeld door het leggen van beslag – is de wederpartij verplicht MG hiervan direct op de hoogte te stellen. De wederpartij verplicht zich medewerking te verlenen aan alle maatregelen die MG ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.
 5. De wederpartij verbindt zich de vorderingen die zij jegens haar afnemers verkrijgt ter zake van doorverkochte zaken op eerste verzoek van MG aan MG te verpanden conform de wijze als bedoeld in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van MG’s vorderingen, uit welke hoofde dan ook, jegens de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichting jegens MG, of MG goede grond geeft te vrezen dat zij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is MG bevoegd de overeenkomst te ontbinden en onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De terugneming laat de verdere rechten van MG onverlet.
 7. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de dagwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de incassokosten en de in verband met de terugneming gemaakte kosten en opeisbaar geworden rente.
 8. Voor het geval MG zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MG en door MG aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MG zich bevinden en deze terug te nemen.
 9. De wederpartij is verplicht bij de terugneming alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 procent van het door haar verschuldigde per dag dat zij niet meewerkt, met een minimum van EUR 500,-

VIII Technische eisen

 1. MG is slechts verantwoordelijk voor het voldoen van de zaken aan de technische eisen of normen gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de gekochte zaken worden gebruikt, wanneer in de order en in de bevestiging daarvan door MG melding is gemaakt van het beoogde gebruik, van de bestemming en van de betreffende eisen.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het voldoen van de zaken aan eventuele wetgeving en voorschriften in het land waar de zaken verkocht en/of gebruikt zullen worden. Onder de wetgeving in de zin van dit artikel wordt tevens verstaan toepasselijk veiligheidseisen.
 3. Indien de wederpartij de geleverde zaken doorverkoopt is zij verplicht de toepasselijke technische productbladen en gebruiksaanwijzingen alsmede alle mogelijke andere informatie met betrekking tot de zaken aan haar afnemer ter beschikking te stellen, en haar op de hoogte te stellen van toepasselijke normen en overheidsvoorschriften.

IX Overmacht

 1. Indien de nakoming van MG’s verplichtingen wordt verhinderd door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend (overmacht), worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van MG’s verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Eerdere ontbinding is slechts mogelijk indien de partij die hiervan gebruik wil maken bewijst dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid eerder ontbinding gerechtvaardigd is.
 2. Indien MG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, onder de verplichting het leverbare deel op de overeengekomen wijze te leveren.
 3. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers, vervoersproblemen en fouten of vertragingen van door MG ingeschakelde derden, breuk van machines en/of gereedschappen en overheidsmaatregelen.
 4. MG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat MG haar verbintenis had moeten nakomen.

X Reclames

 1. Bij de aflevering dient de wederpartij de zaken te (laten) controleren op zichtbare gebreken. Met name dient de wederpartij te controleren of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met het overeengekomene. Door MG geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien de geleverde zaken qua gewicht, dikte, haaksheid, hardheid, kleur en kwaliteit voldoen aan de normen zoals in de branche gebruikelijk. Het is MG echter toegestaan met betrekking tot de kwantiteit van de door haar te leveren zaken tot 20% af te wijken, zowel naar boven als naar beneden, van hetgeen zij kwantitatief is overeengekomen te leveren.
 2. Zichtbare tekortkomingen dienen op het bewijs van aflevering te worden aangetekend. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij bij MG te melden binnen 2 werkdagen na ontdekking, dan wel binnen 2 werkdagen nadat de wederpartij de gebreken redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook vervalt 1 jaar na de levering.
 3. Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld, onder vermelding van alle relevante gegevens, waaronder begrepen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek, bestelnummers, factuur- en vrachtbriefnummers, alsmede van partij-/productienummers.
 4. De bewijslast dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op de wederpartij. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarop de klacht betrekking heeft zorgvuldig te bewaren, zodat MG deze aan een onderzoek kan (laten) onderwerpen.
 5. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de zaken zijn verwerkt of omgepakt, dan wel indien op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de zaken is gewijzigd.
 6. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling van de zaken door de wederpartij. Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: gebruik van de zaken op een wijze die strijdig is met de voorschriften op de verpakking en de door de wederpartij verstrekte gegevens.
 7. Indien de klacht gegrond blijkt zal MG de desbetreffende zaken naar haar keuze vervangen of herstellen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel van MG niet van haar gevergd kan worden, dan wel onmogelijk is, zal MG de koopprijs (gedeeltelijk) crediteren.
 8. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 9. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan MG worden geretourneerd.
 10. Bij een terechte – en juist ingediende – klacht, zal MG slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het volgende artikel.

XI Aansprakelijkheid

 1. De door MG verstrekte technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, doch kunnen op geen enkele wijze geacht worden enige garantie in te houden omtrent de geschiktheid van de zaak voor de door de wederpartij beoogde toepassing of bestemming. De wederpartij dient de door MG geleverde zaken steeds te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruik toepasselijke normen en overheidsvoorschriften alsmede de door MG verstrekte gebruiksaanwijzingen stipt te volgen.
 2. MG is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar wederpartij uitsluitend aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag uitgekeerd door de verzekeraar van MG. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de ontstane schade niet gedekt wordt door de verzekering zal de aansprakelijkheid van MG beperkt zijn tot het voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening gebrachte factuurbedrag.
 3. De aansprakelijkheid van MG voor gederfde winst, verminderde opbrengst, stagnatieschade en/of overige indirecte en gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van MG gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MG.
 5. MG is steeds bevoegd de schade van de wederpartij zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de wederpartij verplicht is alle medewerking te verlenen. De wederpartij is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
 6. De wederpartij vrijwaart MG tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak die MG aan wederpartij heeft geleverd, behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat MG uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden tot de wederpartij voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de wederpartij heeft te vergoeden.
 7. Indien de wederpartij enig aan de overeenkomst verbonden risico’s heeft verzekerd, vrijwaart de wederpartij MG reeds nu van deze risico’s.

XII Overdracht

 1. De wederpartij zal geen rechten, voortvloeiende uit deze overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MG.

XIII Opschorting en ontbinding

 1. Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet is MG bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om vervangende of aanvullende schadevergoeding te vorderen:
  – er beslag wordt gelegd op zaken van de wederpartij ofwel aan de wederpartij wordt uitstel van betaling verleend, of haar faillissement wordt uitgesproken, dan wel
  – de wederpartij tekort schiet in één of meer van haar verplichtingen jegens MG, dan wel
  – MG heeft goede grond te vrezen dat de wederpartij niet in staat is c.q. zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en de wederpartij stelt naar het redelijk oordeel van MG niet voldoende zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Indien één van de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden zich voordoet is MG bevoegd te bepalen dat al hetgeen zij van de wederpartij te vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan MG zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MG bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

XIV Wijzigingsbeding

 1. MG is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De door MG gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor lopende overeenkomsten jegens de wederpartij vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij de wederpartij binnen die termijn schriftelijk aan MG te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is de wederpartij bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor de wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt.
 2. Indien de wederpartij tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde voorwaarden tussen partijen gelden totdat de overeenkomst is beëindigd.

XV Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen MG en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods) is op deze overeenkomst niet van toepassing.

XVI Geschillen

 1. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet uitvoeren of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van MG om het geding aanhangig te maken bij de rechter die vervolgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.
hoe verwerk jij onze producten? Deel het met ons.
#MGBOUW