privacyverklaring

privacyverklaring

Meuwissen Gerritsen B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die klanten aan ons verstrekken. Hieronder informeren wij u dan over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en/of producten of een offerte daarvoor opvraagt dan wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen. Gegevens die wij verzamelen: NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en gegevens over uw activiteiten op onze website.
Wij gebruiken deze gegevens om de door u afgenomen diensten en/of producten te leveren en om de communicatie daaromtrent zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn deze gegevens noodzakelijk voor het afhandelen van de betalingen. De grondslag van de verwerking van deze gegevens berust op de uitvoering van de gesloten overeenkomst en deels op een wettelijke verplichting.
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven, daardoor geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om de nieuwsbrieven naar u te versturen. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Meuwissen Gerritsen B.V. . Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, maak dan gebruik van de bijgeleverde link in de nieuwsbrief.
Voor het overige zullen wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Meuwissen Gerritsen B.V. zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden beschikbaar stellen indien u hier zelf toestemming voor heeft gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Meuwissen Gerritsen B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verhuren. Meuwissen Gerritsen B.V. verstrekt verder tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe is verplicht.

Hoe beschermen wij uw informatie?
Wij gebruiken technologische veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Uw persoonlijke informatie wordt bijgehouden in beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Indien u een offerte bij ons opvraagt maar u wordt geen klant, dan zullen wij uw gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Bent u wel klant dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd.

Maakt Meuwissen Gerritsen B.V. gebruik van cookies?
Op de website www.mg-bouw.com maken wij gebruik van cookies. Meuwissen Gerritsen B.V. houdt bij door welke hosts en webbrowsers de website wordt bezocht. Deze gegevens worden geanalyseerd voor statistische informatie. De verkregen informatie wordt enkel gebruikt om de website te verbeteren.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op www.mg-bouw.com kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacybescherming of de inhoud van deze websites.

Hoe kunt u ons contacteren om gegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen?
Aanvragen van gebruikers voor het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, worden behandeld. U kunt daartoe een verzoek indienen per mail: info@mg-bouw.com.
Wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen & opmerkingen
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Meuwissen Gerritsen B.V., dan kunt u een e-mail sturen naar info@mg-bouw.com.

Wijzigingen Privacyverklaring
Het kan voorkomen dat wij veranderingen doorvoeren in onze privacyverklaring. Als dat gebeurt zullen wij dat vermelden op deze pagina. Onderhavige versie dateert van juni 2020

hoe verwerk jij onze producten? Deel het met ons.
Privacy Verklaring
#MGBOUW